1. 古诗词大全300首
 2. 经典唐诗

古诗词大全300首|http://www.rln-westmidlands.com//|

分站导航:

 • 新闻| 新闻| 论坛| 资讯| 博客| 音乐| 电影| B2B| | 移动端| wap端
 • 《送僧入石霜》是由唐代著名诗人贯休创作而成。下面是诗词全文:举世只堪吁,空知与道俱。论心齐至圣,对镜破凡夫。业王如云合,头低似箭驱。三清徒妄想,千载亦须臾。唯我…

  他年相觅在,亦不是生苏是《送僧入石霜》中的句子。《送僧入石霜》是由唐代著名诗人贯休创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

  送僧入石霜

  举世只堪吁,空知与道俱。
  论心齐至圣,对镜破凡夫。
  业王如云合,头低似箭驱。
  三清徒妄想,千载亦须臾。
  唯我流阳叟,深云领毳徒。
  尽骑香白象,皆握月明珠。
  寂寞排松榻,斓斑半雪须。
  苔侵长者论,岚蚀祖师图。
  翠巘金钟晓,香林宝月孤。
  兟兟齐白趾,赫赫共洪炉。
  山色锄难尽,松根踏欲无。
  难评传的的,须到不区区。
  撩舍新罗瘦,炉烟榾柮粗。
  烧畬平虎窟,分瀑入香厨。
  师去情何切,人间事莫拘。
  穿林宿古冢,踏叶揭空盂。
  无事终无事,令枯便合枯。
  他年相觅在,亦不是生苏。

  送僧入石霜

  舉世隻堪籲,空知與道俱。
  論心齊至聖,對鏡破凡夫。
  業王如雲合,頭低似箭驅。
  三清徒妄想,千載亦須臾。
  唯我流陽叟,深雲領毳徒。
  盡騎香白象,皆握月明珠。
  寂寞排松榻,斕斑半雪須。
  苔侵長者論,嵐蝕祖師圖。
  翠巘金鐘曉,香林寶月孤。
  兟兟齊白趾,赫赫共洪爐。
  山色鋤難盡,松根踏欲無。
  難評傳的的,須到不區區。
  撩舍新羅瘦,爐煙榾柮粗。
  燒畬平虎窟,分瀑入香廚。
  師去情何切,人間事莫拘。
  穿林宿古冢,踏葉揭空盂。
  無事終無事,令枯便合枯。
  他年相覓在,亦不是生蘇。

  sòng sēng rù shí shuāng

  jǔ shì zhī kān xū , kōng zhī yǔ dào jù 。
  lùn xīn qí zhì shèng , duì jìng pò fán fū 。
  yè wáng rú yún hé , tóu dī sì jiàn qū 。
  sān qīng tú wàng xiǎng , qiān zài yì xū yú 。
  wéi wǒ liú yáng sǒu , shēn yún lǐng cuì tú 。
  jìn qí xiāng bái xiàng , jiē wò yuè míng zhū 。
  jì mò pái sōng tà , lán bān bàn xuě xū 。
  tái qīn cháng zhě lùn , lán shí zǔ shī tú 。
  cuì yǎn jīn zhōng xiǎo , xiāng lín bǎo yuè gū 。
  shēn shēn qí bái zhǐ , hè hè gòng hóng lú 。
  shān sè chú nán jìn , sōng gēn tà yù wú 。
  nán píng chuán dí dí , xū dào bù qū qū 。
  liāo shè xīn luó shòu , lú yān gù duò cū 。
  shāo shē píng hǔ kū , fēn pù rù xiāng chú 。
  shī qù qíng hé qiē , rén jiān shì mò jū 。
  chuān lín sù gǔ zhǒng , tà yè jiē kōng yú 。
  wú shì zhōng wú shì , líng kū biàn hé kū 。
  tā nián xiāng mì zài , yì bù shì shēng sū 。

  鉴赏

  贯休(唐)的《送僧入石霜》选自全唐诗:卷831-39。

  原创文章,作者:贯休,如若转载,请注明出处:/zhuming/10010.html

  小说 小说 小说 小说 小说 小说
  小说 小说 小说 小说 小说 小说
  小说 小说 小说 小说 小说 小说