古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜牧

郡斋独酌 黄州作.(醺酣更唱太平曲,仁圣天子寿无疆) 唐代杜牧的诗

《郡斋独酌 黄州作。》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。下面是诗词全文:前年鬓生雪,今年须带霜。时节序鳞次,古今同雁行。甘英穷四海,四万到洛阳。东南我所见,北可计幽荒。中画…

醺酣更唱太平曲,仁圣天子寿无疆是《郡斋独酌 黄州作。》中的句子。《郡斋独酌 黄州作。》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

郡斋独酌 黄州作。

前年鬓生雪,今年须带霜。
时节序鳞次,古今同雁行。
甘英穷四海,四万到洛阳。
东南我所见,北可计幽荒。
中画一万国,角角棋布方。
地顽压不穴,天迥老不僵。
屈指百万世,过如霹雳忙。
人生落其内,何者为彭殇?
促束自系缚,儒衣宽且长。
旗亭雪中过,敢问当垆娘。
我爱李侍中,摽摽七尺强。
白羽八札弓,髀压绿檀枪。
风前略横阵,紫髯分两傍。
淮西万虎士,怒目不敢当。
功成赐宴麟德殿,猿超鹘掠广球场。
三千宫女侧头看,相排踏碎双明珰。
旌竿幖幖旗(火霍)(火霍),意气横鞭归故乡。
我爱朱处士,三吴当中央。
罢亚百顷稻,西风吹半黄。
尚可活乡里,岂惟满囷仓。
后岭翠扑扑,前溪碧泱泱。
雾晓起凫雁,日晚下牛羊。
叔舅欲饮我,社瓮尔来尝。
伯姊子欲归,彼亦有壶浆。
西阡下柳坞,东陌绕荷塘。
姻亲骨肉舍,烟火遥相望。
太守政如水,长官贪似狼。
征输一云毕,任尔自存亡。
我昔造其室,羽仪鸾鹤翔。
交横碧流上,竹映琴书床。
出语无近俗,尧舜禹武汤。
问今天子少,谁人为栋梁。
我曰天子圣,晋公提纪纲。
联兵数十万,附海正诛沧。
谓言大义不小义,取易卷席如探囊。
犀甲吴兵斗弓弩,蛇矛燕戟驰锋芒。
岂知三载凡百战,钩车不得望其墙。
答云此山外,有事同胡羌。
谁将国伐叛,话与钓鱼郎。
溪南重回首,一径出修篁。
尔来十三岁,斯人未曾忘。
往往自抚己,泪下神苍茫。
御史诏分洛,举趾何猖狂。
阙下谏官业,拜疏无文章。
寻僧解忧梦,乞酒缓愁肠。
岂为妻子计,未去山林藏。
平生五色线,愿补舜衣裳。
弦歌教燕赵,兰芷浴河湟。
腥膻一扫洒,凶狠皆披攘。
生人但眠食,寿域富农桑。
孤吟志在此,自亦笑荒唐。
江郡雨初霁,刀好截秋光。
池边成独酌,拥鼻菊枝香。
醺酣更唱太平曲,仁圣天子寿无疆。

郡齋獨酌 黃州作。

前年鬢生雪,今年須帶霜。
時節序鱗次,古今同雁行。
甘英窮四海,四萬到洛陽。
東南我所見,北可計幽荒。
中畫一萬國,角角棋布方。
地頑壓不穴,天迥老不僵。
屈指百萬世,過如霹靂忙。
人生落其內,何者為彭殤?
促束自系縛,儒衣寬且長。
旗亭雪中過,敢問當壚娘。
我愛李侍中,摽摽七尺強。
白羽八劄弓,髀壓綠檀槍。
風前略橫陣,紫髯分兩傍。
淮西萬虎士,怒目不敢當。
功成賜宴麟德殿,猿超鶻掠廣球場。
三千宮女側頭看,相排踏碎雙明珰。
旌竿幖幖旗(火霍)(火霍),意氣橫鞭歸故鄉。
我愛朱處士,三吳當中央。
罷亞百頃稻,西風吹半黃。
尚可活鄉裏,豈惟滿囷倉。
後嶺翠撲撲,前溪碧泱泱。
霧曉起鳧雁,日晚下牛羊。
叔舅欲飲我,社甕爾來嘗。
伯姊子欲歸,彼亦有壺漿。
西阡下柳塢,東陌繞荷塘。
姻親骨肉舍,煙火遙相望。
太守政如水,長官貪似狼。
征輸一雲畢,任爾自存亡。
我昔造其室,羽儀鸞鶴翔。
交橫碧流上,竹映琴書床。
出語無近俗,堯舜禹武湯。
問今天子少,誰人為棟梁。
我曰天子聖,晉公提紀綱。
聯兵數十萬,附海正誅滄。
謂言大義不小義,取易卷席如探囊。
犀甲吳兵鬥弓弩,蛇矛燕戟馳鋒芒。
豈知三載凡百戰,鉤車不得望其墻。
答雲此山外,有事同胡羌。
誰將國伐叛,話與釣魚郎。
溪南重回首,一徑出修篁。
爾來十三歲,斯人未曾忘。
往往自撫己,淚下神蒼茫。
禦史詔分洛,舉趾何猖狂。
闕下諫官業,拜疏無文章。
尋僧解憂夢,乞酒緩愁腸。
豈為妻子計,未去山林藏。
平生五色線,願補舜衣裳。
弦歌教燕趙,蘭芷浴河湟。
腥膻一掃灑,兇狠皆披攘。
生人但眠食,壽域富農桑。
孤吟誌在此,自亦笑荒唐。
江郡雨初霽,刀好截秋光。
池邊成獨酌,擁鼻菊枝香。
醺酣更唱太平曲,仁聖天子壽無疆。

jùn zhāi dú zhuó huáng zhōu zuò 。

qián nián bìn shēng xuě , jīn nián xū dài shuāng 。
shí jié xù lín cì , gǔ jīn tóng yàn xíng 。
gān yīng qióng sì hǎi , sì wàn dào luò yáng 。
dōng nán wǒ suǒ jiàn , běi kě jì yōu huāng 。
zhōng huà yī wàn guó , jiǎo jiǎo qí bù fāng 。
dì wán yā bù xué , tiān jiǒng lǎo bù jiāng 。
qū zhǐ bǎi wàn shì , guò rú pī lì máng 。
rén shēng luò qí nèi , hé zhě wéi péng shāng ?
cù shù zì xì fù , rú yī kuān qiě cháng 。
qí tíng xuě zhōng guò , gǎn wèn dāng lú niáng 。
wǒ ài lǐ shì zhōng , biào biào qī chǐ qiáng 。
bái yǔ bā zhá gōng , bì yā lǜ tán qiāng 。
fēng qián l<è héng zhèn , zǐ rán fēn liǎng bàng 。
huái xī wàn hǔ shì , nù mù bù gǎn dāng 。
gōng chéng cì yàn lín dé diàn , yuán chāo gǔ l<è guǎng qiú cháng 。
sān qiān gōng nǚ cè tóu kàn , xiāng pái tà suì shuāng míng dāng 。
jīng gān biāo biāo qí ( huǒ huò )( huǒ huò ), yì qì héng biān guī gù xiāng 。
wǒ ài zhū chǔ shì , sān wú dāng zhōng yāng 。
bà yà bǎi qǐng dào , xī fēng chuī bàn huáng 。
shàng kě huó xiāng lǐ , qǐ wéi mǎn qūn cāng 。
hòu lǐng cuì pū pū , qián xī bì yāng yāng 。
wù xiǎo qǐ fú yàn , rì wǎn xià niú yáng 。
shū jiù yù yǐn wǒ , shè wèng ěr lái cháng 。
bó zǐ zǐ yù guī , bǐ yì yǒu hú jiāng 。
xī qiān xià liǔ wù , dōng mò rào hé táng 。
yīn qīn gǔ ròu shè , yān huǒ yáo xiāng wàng 。
tài shǒu zhèng rú shuǐ , cháng guān tān sì láng 。
zhēng shū yī yún bì , rèn ěr zì cún wáng 。
wǒ xī zào qí shì , yǔ yí luán hè xiáng 。
jiāo héng bì liú shàng , zhú yìng qín shū chuáng 。
chū yǔ wú jìn sú , yáo shùn yǔ wǔ tāng 。
wèn jīn tiān zǐ shǎo , shuí rén wéi dòng liáng 。
wǒ yuē tiān zǐ shèng , jìn gōng tí jì gāng 。
lián bīng shù shí wàn , fù hǎi zhèng zhū cāng 。
wèi yán dà yì bù xiǎo yì , qǔ yì juàn xí rú tàn náng 。
xī jiǎ wú bīng dǒu gōng nǔ , shé máo yàn jǐ chí fēng máng 。
qǐ zhī sān zài fán bǎi zhàn , gōu chē bù dé wàng qí qiáng 。
dá yún cǐ shān wài , yǒu shì tóng hú qiāng 。
shuí jiāng guó fá pàn , huà yǔ diào yú láng 。
xī nán zhòng huí shǒu , yī jìng chū xiū huáng 。
ěr lái shí sān suì , sī rén wèi zēng wàng 。
wǎng wǎng zì fǔ jǐ , lèi xià shén cāng máng 。
yù shǐ zhào fēn luò , jǔ zhǐ hé chāng kuáng 。
què xià jiàn guān yè , bài shū wú wén zhāng 。
xún sēng jiě yōu mèng , qǐ jiǔ huǎn chóu cháng 。
qǐ wéi qī zǐ jì , wèi qù shān lín cáng 。
píng shēng wǔ sè xiàn , yuàn bǔ shùn yī cháng 。
xián gē jiào yàn zhào , lán zhǐ yù hé huáng 。
xīng shān yī sǎo sǎ , xiōng hěn jiē pī rǎng 。
shēng rén dàn mián shí , shòu yù fù nóng sāng 。
gū yín zhì zài cǐ , zì yì xiào huāng táng 。
jiāng jùn yǔ chū jì , dāo hǎo jié qiū guāng 。
chí biān chéng dú zhuó , yōng bí jú zhī xiāng 。
xūn hān gēng chàng tài píng qū , rén shèng tiān zǐ shòu wú jiāng 。

鉴赏

杜牧(唐)的《郡斋独酌 黄州作。》选自全唐诗卷五百二十。

原创文章,作者:杜牧,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dumu/29906.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站