古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜牧

分司东都寓居履道叨承川尹刘侍郎大夫恩知上(商歌如不顾,归棹越南(氵灵)) 唐代杜牧的诗

《分司东都寓居履道叨承川尹刘侍郎大夫恩知上》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。下面是诗词全文:命世须人瑞,匡君在岳灵。气和薰北陆,襟旷纳东溟。赋妙排鹦鹉,诗能继鶺鴒。蒲亲香案色,兰动粉闱馨。周孔…

商歌如不顾,归棹越南(氵灵)是《分司东都寓居履道叨承川尹刘侍郎大夫恩知上》中的句子。《分司东都寓居履道叨承川尹刘侍郎大夫恩知上》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

分司东都寓居履道叨承川尹刘侍郎大夫恩知上

命世须人瑞,匡君在岳灵。
气和薰北陆,襟旷纳东溟。
赋妙排鹦鹉,诗能继鶺鴒。
蒲亲香案色,兰动粉闱馨。
周孔传文教,萧曹授武经。
家童谙禁掖,厩马识金铃。
性与奸邪背,心因启沃冥。
进贤光日月,诛恶助雷霆。
阊阖开时召,箫韶奏处听。
水精悬御幄,云母展宫屏。
捧诏巡汧陇,飞书护井陉。
先声威虎兕,余力活蟭螟。
荣重秦军箭,功高汉将铭。
戈鋋回紫塞,干戚散彤庭。
顺美皇恩洽,扶颠国步宁。
禹谟推掌诰,汤网属司刑。
稚榻蓬莱掩,膺舟巩洛停。
马群先去害,民籍更添丁。
猾吏门长塞,豪家户不扃。
四知台上镜,三惑镜中瓶。
雅韵凭开匣,雄芒待发硎。
火中胶绿树,泉下劚青萍。
五岳期双节,三台空一星。
凤池方注意,麟阁会图行。
寒暑逾流电,光阴甚建瓴。
散曹分已白,崇直眼由青。
赐第成官舍,佣居起客亭。
松筠侵巷陌,禾黍接郊垌。
宿雨回为沼,春沙淀作汀。
鱼罾栖翡翠,蛛网挂蜻蜓。
迟晓河初转,伤秋露已零。
梦余钟杳杳,吟罢烛荧荧。
字小书难写,杯迟酒易醒。
久贫惊早雁,多病放残萤。
雪劲孤根竹,风雕数荚蓂。
转喉空婀娜,垂手自娉婷。
胫细摧新履,腰羸减旧鞓。
海边慵逐臭,尘外怯吞腥。
隐豹窥重巘,潜虬避浊泾。
商歌如不顾,归棹越南(氵灵)。

分司東都寓居履道叨承川尹劉侍郎大夫恩知上

命世須人瑞,匡君在嶽靈。
氣和薰北陸,襟曠納東溟。
賦妙排鸚鵡,詩能繼鶺鴒。
蒲親香案色,蘭動粉闈馨。
周孔傳文教,蕭曹授武經。
家童諳禁掖,廄馬識金鈴。
性與奸邪背,心因啟沃冥。
進賢光日月,誅惡助雷霆。
閶闔開時召,簫韶奏處聽。
水精懸禦幄,雲母展宮屏。
捧詔巡汧隴,飛書護井陘。
先聲威虎兕,余力活蟭螟。
榮重秦軍箭,功高漢將銘。
戈鋋回紫塞,幹戚散彤庭。
順美皇恩洽,扶顛國步寧。
禹謨推掌誥,湯網屬司刑。
稚榻蓬萊掩,膺舟鞏洛停。
馬群先去害,民籍更添丁。
猾吏門長塞,豪家戶不扃。
四知臺上鏡,三惑鏡中瓶。
雅韻憑開匣,雄芒待發硎。
火中膠綠樹,泉下劚青萍。
五嶽期雙節,三臺空一星。
鳳池方註意,麟閣會圖行。
寒暑逾流電,光陰甚建瓴。
散曹分已白,崇直眼由青。
賜第成官舍,傭居起客亭。
松筠侵巷陌,禾黍接郊垌。
宿雨回為沼,春沙澱作汀。
魚罾棲翡翠,蛛網掛蜻蜓。
遲曉河初轉,傷秋露已零。
夢余鐘杳杳,吟罷燭熒熒。
字小書難寫,杯遲酒易醒。
久貧驚早雁,多病放殘螢。
雪勁孤根竹,風雕數莢蓂。
轉喉空婀娜,垂手自娉婷。
脛細摧新履,腰羸減舊鞓。
海邊慵逐臭,塵外怯吞腥。
隱豹窺重巘,潛虬避濁涇。
商歌如不顧,歸棹越南(氵靈)。

fēn sī dōng dū yù jū lǚ dào tāo chéng chuān yǐn liú shì láng dà fū ēn zhī shàng

mìng shì xū rén ruì , kuāng jūn zài yuè líng 。
qì hé xūn běi lù , jīn kuàng nà dōng míng 。
fù miào pái yīng wǔ , shī néng jì jī líng 。
pú qīn xiāng àn sè , lán dòng fěn wéi xīn 。
zhōu kǒng chuán wén jiào , xiāo cáo shòu wǔ jīng 。
jiā tóng ān jīn yè , jiù mǎ shí jīn líng 。
xìng yǔ jiān xié bèi , xīn yīn qǐ wò míng 。
jìn xián guāng rì yuè , zhū è zhù léi tíng 。
chāng hé kāi shí zhào , xiāo sháo zòu chǔ tīng 。
shuǐ jīng xuán yù wò , yún mǔ zhǎn gōng píng 。
pěng zhào xún qiān lǒng , fēi shū hù jǐng xíng 。
xiān shēng wēi hǔ sì , yú lì huó jiāo míng 。
róng zhòng qín jūn jiàn , gōng gāo hàn jiāng míng 。
gē chán huí zǐ sāi , gān qī sàn tóng tíng 。
shùn měi huáng ēn qià , fú diān guó bù níng 。
yǔ mó tuī zhǎng gào , tāng wǎng shǔ sī xíng 。
zhì tà péng lái yǎn , yīng zhōu gǒng luò tíng 。
mǎ qún xiān qù hài , mín jí gēng tiān dīng 。
huá lì mén cháng sāi , háo jiā hù bù jiōng 。
sì zhī tái shàng jìng , sān huò jìng zhōng píng 。
yǎ yùn píng kāi xiá , xióng máng dài fā xíng 。
huǒ zhōng jiāo lǜ shù , quán xià zhú qīng píng 。
wǔ yuè qī shuāng jié , sān tái kōng yī xīng 。
fèng chí fāng zhù yì , lín gé huì tú xíng 。
hán shǔ yú liú diàn , guāng yīn shèn jiàn líng 。
sàn cáo fēn yǐ bái , chóng zhí yǎn yóu qīng 。
cì dì chéng guān shè , yōng jū qǐ kè tíng 。
sōng yún qīn xiàng mò , hé shǔ jiē jiāo dòng 。
sù yǔ huí wéi zhǎo , chūn shā diàn zuò tīng 。
yú zēng qī fěi cuì , zhū wǎng guà qīng tíng 。
chí xiǎo hé chū zhuǎn , shāng qiū lù yǐ líng 。
mèng yú zhōng yǎo yǎo , yín bà zhú yíng yíng 。
zì xiǎo shū nán xiě , bēi chí jiǔ yì xǐng 。
jiǔ pín jīng zǎo yàn , duō bìng fàng cán yíng 。
xuě jìn gū gēn zhú , fēng diāo shù jiá míng 。
zhuǎn hóu kōng ē nà , chuí shǒu zì pīng tíng 。
jìng xì cuī xīn lǚ , yāo léi jiǎn jiù tīng 。
hǎi biān yōng zhú chòu , chén wài qiè tūn xīng 。
yǐn bào kuī zhòng yǎn , qián qiú bì zhuó jīng 。
shāng gē rú bù gù , guī zhào yuè nán ( shuǐ líng )。

鉴赏

杜牧(唐)的《分司东都寓居履道叨承川尹刘侍郎大夫恩知上》选自全唐诗卷五百二十六。

:[侍郎自补阙拜。]:[侍郎寻归翰苑。]:[侍郎自中书舍人迁刑部郎中。]:[某六代祖,国初赐宅在仁和里,寻已属:官舍,今于履道坊赁宅居止。]:[某家在朱方,扬子江界有南(氵灵)、北(氵灵)。]

原创文章,作者:杜牧,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dumu/30022.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站