古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜牧

冬至日寄小侄阿宜诗(总语诸小道,此诗不可忘) 唐代杜牧的诗

《冬至日寄小侄阿宜诗》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。下面是诗词全文:小侄名阿宜,未得三尺长。头圆筋骨紧,两眼明且光。去年学官人,竹马绕四廊。指挥群儿辈,意气何坚刚。今年…

总语诸小道,此诗不可忘是《冬至日寄小侄阿宜诗》中的句子。《冬至日寄小侄阿宜诗》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

冬至日寄小侄阿宜诗

小侄名阿宜,未得三尺长。
头圆筋骨紧,两眼明且光。
去年学官人,竹马绕四廊。
指挥群儿辈,意气何坚刚。
今年始读书,下口三五行。
随兄旦夕去,敛手整衣裳。
去岁冬至日,拜我立我旁。
祝尔愿尔贵,仍且寿命长。
今年我江外,今日生一阳。
忆尔不可见,祝尔倾一觞。
阳德比君子,初生甚微茫。
排阴出九地,万物随开张。
一似小儿学,日就复月将。
勤勤不自已,二十能文章。
仕宦至公相,致君作尧汤。
我家公相家,剑佩尝丁当。
旧第开朱门,长安城中央。
第中无一物,万卷书满堂。
家集二百编,上下驰皇王。
多是抚州写,今来五纪强。
尚可与尔读,助尔为贤良。
经书括根本,史书阅兴亡。
高摘屈宋艳,浓薰班马香。
李杜泛浩浩,韩柳摩苍苍。
近者四君子,与古争强梁。
愿尔一祝后,读书日日忙。
一日读十纸,一月读一箱。
朝廷用文治,大开官职场。
愿尔出门去,取官如驱羊。
吾兄苦好古,学问不可量。
昼居府中治,夜归书满床。
后贵有金玉,必不为汝藏。
崔昭生崔芸,李兼生窟郎。
堆钱一百屋,破散何披猖。
今虽未即死,饿冻几欲僵。
参军与县尉,尘土惊劻襄。
一语不中治,笞棰身满疮。
官罢得丝发,好买百树桑。
税钱未输足,得米不敢尝。
愿尔闻我语,欢喜入心肠。
大明帝宫阙,杜曲我池塘。
我若自潦倒,看汝争翱翔。
总语诸小道,此诗不可忘。

冬至日寄小侄阿宜詩

小侄名阿宜,未得三尺長。
頭圓筋骨緊,兩眼明且光。
去年學官人,竹馬繞四廊。
指揮群兒輩,意氣何堅剛。
今年始讀書,下口三五行。
隨兄旦夕去,斂手整衣裳。
去歲冬至日,拜我立我旁。
祝爾願爾貴,仍且壽命長。
今年我江外,今日生一陽。
憶爾不可見,祝爾傾一觴。
陽德比君子,初生甚微茫。
排陰出九地,萬物隨開張。
一似小兒學,日就復月將。
勤勤不自已,二十能文章。
仕宦至公相,致君作堯湯。
我家公相家,劍佩嘗丁當。
舊第開朱門,長安城中央。
第中無一物,萬卷書滿堂。
家集二百編,上下馳皇王。
多是撫州寫,今來五紀強。
尚可與爾讀,助爾為賢良。
經書括根本,史書閱興亡。
高摘屈宋艷,濃薰班馬香。
李杜泛浩浩,韓柳摩蒼蒼。
近者四君子,與古爭強梁。
願爾一祝後,讀書日日忙。
一日讀十紙,一月讀一箱。
朝廷用文治,大開官職場。
願爾出門去,取官如驅羊。
吾兄苦好古,學問不可量。
晝居府中治,夜歸書滿床。
後貴有金玉,必不為汝藏。
崔昭生崔蕓,李兼生窟郎。
堆錢一百屋,破散何披猖。
今雖未即死,餓凍幾欲僵。
參軍與縣尉,塵土驚劻襄。
一語不中治,笞棰身滿瘡。
官罷得絲發,好買百樹桑。
稅錢未輸足,得米不敢嘗。
願爾聞我語,歡喜入心腸。
大明帝宮闕,杜曲我池塘。
我若自潦倒,看汝爭翺翔。
總語諸小道,此詩不可忘。

dōng zhì rì jì xiǎo zhí ā yí shī

xiǎo zhí míng ā yí , wèi dé sān chǐ cháng 。
tóu yuán jīn gǔ jǐn , liǎng yǎn míng qiě guāng 。
qù nián xué guān rén , zhú mǎ rào sì láng 。
zhǐ huī qún ér bèi , yì qì hé jiān gāng 。
jīn nián shǐ dú shū , xià kǒu sān wǔ xíng 。
suí xiōng dàn xī qù , liǎn shǒu zhěng yī cháng 。
qù suì dōng zhì rì , bài wǒ lì wǒ páng 。
zhù ěr yuàn ěr guì , réng qiě shòu mìng cháng 。
jīn nián wǒ jiāng wài , jīn rì shēng yī yáng 。
yì ěr bù kě jiàn , zhù ěr qīng yī shāng 。
yáng dé bǐ jūn zǐ , chū shēng shèn wēi máng 。
pái yīn chū jiǔ dì , wàn wù suí kāi zhāng 。
yī sì xiǎo ér xué , rì jiù fù yuè jiāng 。
qín qín bù zì yǐ , èr shí néng wén zhāng 。
shì huàn zhì gōng xiāng , zhì jūn zuò yáo tāng 。
wǒ jiā gōng xiāng jiā , jiàn pèi cháng dīng dāng 。
jiù dì kāi zhū mén , cháng ān chéng zhōng yāng 。
dì zhōng wú yī wù , wàn juàn shū mǎn táng 。
jiā jí èr bǎi biān , shàng xià chí huáng wáng 。
duō shì fǔ zhōu xiě , jīn lái wǔ jì qiáng 。
shàng kě yǔ ěr dú , zhù ěr wéi xián liáng 。
jīng shū kuò gēn běn , shǐ shū yuè xīng wáng 。
gāo zhāi qū sòng yàn , nóng xūn bān mǎ xiāng 。
lǐ dù fàn hào hào , hán liǔ mó cāng cāng 。
jìn zhě sì jūn zǐ , yǔ gǔ zhēng qiáng liáng 。
yuàn ěr yī zhù hòu , dú shū rì rì máng 。
yī rì dú shí zhǐ , yī yuè dú yī xiāng 。
zhāo tíng yòng wén zhì , dà kāi guān zhí cháng 。
yuàn ěr chū mén qù , qǔ guān rú qū yáng 。
wú xiōng kǔ hǎo gǔ , xué wèn bù kě liáng 。
zhòu jū fǔ zhōng zhì , yè guī shū mǎn chuáng 。
hòu guì yǒu jīn yù , bì bù wéi rǔ cáng 。
cuī zhāo shēng cuī yún , lǐ jiān shēng kū láng 。
duī qián yī bǎi wū , pò sàn hé pī chāng 。
jīn suī wèi jí sǐ , è dòng jī yù jiāng 。
cān jūn yǔ xiàn wèi , chén tǔ jīng kuāng xiāng 。
yī yǔ bù zhōng zhì , chī chuí shēn mǎn chuāng 。
guān bà dé sī fā , hǎo mǎi bǎi shù sāng 。
shuì qián wèi shū zú , dé mǐ bù gǎn cháng 。
yuàn ěr wén wǒ yǔ , huān xǐ rù xīn cháng 。
dà míng dì gōng què , dù qū wǒ chí táng 。
wǒ ruò zì lǎo dǎo , kàn rǔ zhēng áo xiáng 。
zǒng yǔ zhū xiǎo dào , cǐ shī bù kě wàng 。

鉴赏

原创文章,作者:杜牧,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dumu/30027.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站