古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜牧

李甘诗(题此涕滋笔,以代投湘赋) 唐代杜牧的诗

《李甘诗》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。下面是诗词全文:太和八九年,训注极虓虎。潜身九地底,转上青天去。四海镜清澄,千官云片缕。公私各闲暇,追游日相伍。岂知…

题此涕滋笔,以代投湘赋是《李甘诗》中的句子。《李甘诗》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

李甘诗

太和八九年,训注极虓虎。
潜身九地底,转上青天去。
四海镜清澄,千官云片缕。
公私各闲暇,追游日相伍。
岂知祸乱根,枝叶潜滋莽。
九年夏四月,天诫若言语。
烈风驾地震,狞雷驱猛雨。
夜于正殿阶,拔去千年树。
吾君不省觉,二凶日威武。
操持北斗柄,开闭天门路。
森森明庭士,缩缩循墙鼠。
平生负奇节,一旦如奴虏。
指名为锢党,状迹谁告诉?
喜无李杜诛,敢惮髡钳苦。
时当秋夜月,日值曰庚午。
喧喧皆传言,明晨相登注。
予时与和鼎,官班各持斧。
和鼎顾予言,我死知处所。
当廷裂诏书,退立须鼎俎。
君门晓日开,赭案横霞布。
俨雅千官容,勃郁吾累怒。
适属命鄜将,昨之传者误。
[赵儋除鄜坊节度。
]明日诏书下,谪斥南荒去。
夜登青泥坂,坠车伤左股。
病妻尚在床,稚子初离乳。
幽兰思楚泽,恨水啼湘渚。
恍恍三闾魂,悠悠一千古。
其冬二凶败,涣汗开汤罟。
贤者须丧亡,谗人尚堆堵。
予于后四年,谏官事明主。
常欲雪幽冤,于时一裨补。
拜章岂艰难,胆薄多忧惧。
如何牛斗气,竟作炎荒土。
题此涕滋笔,以代投湘赋。

李甘詩

太和八九年,訓註極虓虎。
潛身九地底,轉上青天去。
四海鏡清澄,千官雲片縷。
公私各閑暇,追遊日相伍。
豈知禍亂根,枝葉潛滋莽。
九年夏四月,天誡若言語。
烈風駕地震,獰雷驅猛雨。
夜於正殿階,拔去千年樹。
吾君不省覺,二兇日威武。
操持北鬥柄,開閉天門路。
森森明庭士,縮縮循墻鼠。
平生負奇節,一旦如奴虜。
指名為錮黨,狀跡誰告訴?
喜無李杜誅,敢憚髡鉗苦。
時當秋夜月,日值曰庚午。
喧喧皆傳言,明晨相登註。
予時與和鼎,官班各持斧。
和鼎顧予言,我死知處所。
當廷裂詔書,退立須鼎俎。
君門曉日開,赭案橫霞布。
儼雅千官容,勃郁吾累怒。
適屬命鄜將,昨之傳者誤。
[趙儋除鄜坊節度。
]明日詔書下,謫斥南荒去。
夜登青泥阪,墜車傷左股。
病妻尚在床,稚子初離乳。
幽蘭思楚澤,恨水啼湘渚。
恍恍三閭魂,悠悠一千古。
其冬二兇敗,渙汗開湯罟。
賢者須喪亡,讒人尚堆堵。
予於後四年,諫官事明主。
常欲雪幽冤,於時一裨補。
拜章豈艱難,膽薄多憂懼。
如何牛鬥氣,竟作炎荒土。
題此涕滋筆,以代投湘賦。

lǐ gān shī

tài hé bā jiǔ nián , xùn zhù jí xiāo hǔ 。
qián shēn jiǔ dì dǐ , zhuǎn shàng qīng tiān qù 。
sì hǎi jìng qīng chéng , qiān guān yún piàn lǚ 。
gōng sī gè xián xiá , zhuī yóu rì xiāng wǔ 。
qǐ zhī huò luàn gēn , zhī yè qián zī mǎng 。
jiǔ nián xià sì yuè , tiān jiè ruò yán yǔ 。
liè fēng jià dì zhèn , níng léi qū měng yǔ 。
yè yú zhèng diàn jiē , bá qù qiān nián shù 。
wú jūn bù shěng jué , èr xiōng rì wēi wǔ 。
cāo chí běi dǒu bǐng , kāi bì tiān mén lù 。
sēn sēn míng tíng shì , suō suō xún qiáng shǔ 。
píng shēng fù qí jié , yī dàn rú nú lǔ 。
zhǐ míng wéi gù dǎng , zhuàng jì shuí gào sù ?
xǐ wú lǐ dù zhū , gǎn dàn kūn qián kǔ 。
shí dāng qiū yè yuè , rì zhí yuē gēng wǔ 。
xuān xuān jiē chuán yán , míng chén xiāng dēng zhù 。
yú shí yǔ hé dǐng , guān bān gè chí fǔ 。
hé dǐng gù yú yán , wǒ sǐ zhī chǔ suǒ 。
dāng tíng liè zhào shū , tuì lì xū dǐng zǔ 。
jūn mén xiǎo rì kāi , zhě àn héng xiá bù 。
yǎn yǎ qiān guān róng , bó yù wú léi nù 。
shì shǔ mìng fū jiāng , zuó zhī chuán zhě wù 。
[ zhào dān chú fū fāng jié dù 。
] míng rì zhào shū xià , zhé chì nán huāng qù 。
yè dēng qīng ní bǎn , zhuì chē shāng zuǒ gǔ 。
bìng qī shàng zài chuáng , zhì zǐ chū lí rǔ 。
yōu lán sī chǔ zé , hèn shuǐ tí xiāng zhǔ 。
huǎng huǎng sān lǘ hún , yōu yōu yī qiān gǔ 。
qí dōng èr xiōng bài , huàn hàn kāi tāng gǔ 。
xián zhě xū sāng wáng , chán rén shàng duī dǔ 。
yú yú hòu sì nián , jiàn guān shì míng zhǔ 。
cháng yù xuě yōu yuān , yú shí yī bì bǔ 。
bài zhāng qǐ jiān nán , dǎn báo duō yōu jù 。
rú hé niú dǒu qì , jìng zuò yán huāng tǔ 。
tí cǐ tì zī bǐ , yǐ dài tóu xiāng fù 。

鉴赏

原创文章,作者:杜牧,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dumu/8151.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站