古诗大全300首
  1. 首页
  2. 韩愈

答张彻(勤来得晤语,勿惮宿寒厅) 唐代韩愈的诗

《答张彻》是由唐代著名诗人韩愈创作而成。下面是诗词全文:辱赠不知报,我歌尔其聆。首叙始识面,次言后分形。道途绵万里,日月垂十龄。浚郊避兵乱,睢岸连门停。肝胆…

勤来得晤语,勿惮宿寒厅是《答张彻》中的句子。《答张彻》是由唐代著名诗人韩愈创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

答张彻

辱赠不知报,我歌尔其聆。
首叙始识面,次言后分形。
道途绵万里,日月垂十龄。
浚郊避兵乱,睢岸连门停。
肝胆一古剑,波涛两浮萍。
渍墨窜旧史,磨丹注前经。
义苑手秘宝,文堂耳惊霆。
暄晨躡露舄,暑夕眠风棂。
结友子让抗,请师我惭丁。
初味犹啖蔗,遂通斯建瓴。
搜奇日有富,嗜善心无宁。
石梁平侹侹,沙水光泠泠。
乘枯摘野艳,沈细抽潜腥。
游寺去陟巘,寻径返穿汀。
缘云竹竦竦,失路麻冥冥。
淫潦忽翻野,平芜眇开溟。
防泄堑夜塞,惧冲城昼扃。
及去事戎辔,相逢宴军伶。
觥秋纵兀兀,猎旦驰駉駉。
从赋始分手,朝京忽同舲。
急时促暗棹,恋月留虚亭。
毕事驱传马,安居守窗萤。
梅花灞水别,宫烛骊山醒。
省选逮投足,乡宾尚摧翎。
尘祛又一掺,泪眦还双荧。
洛邑得休告,华山穷绝陉。
倚岩睨海浪,引袖拂天星。
日驾此回辖,金神所司刑。
泉绅拖修白,石剑攒高青。
磴藓澾拳跼,梯飚飐伶俜。
悔狂已咋指,垂诫仍镌铭。
峨豸忝备列,伏蒲愧分泾。
微诚慕横草,琐力摧撞筳。
叠雪走商岭,飞波航洞庭。
下险疑堕井,守官类拘囹。
荒餐茹獠蛊,幽梦感湘灵。
刺史肃蓍蔡,吏人沸蝗螟。
点缀簿上字,趋跄閤前铃。
赖其饱山水,得以娱瞻听。
紫树雕斐亹,碧流滴珑玲。
映波铺远锦,插地列长屏。
愁狖酸骨死,怪花醉魂馨。
潜苞绛实坼,幽乳翠毛零。
赦行五百里,月变三十冥。
渐阶群振鹭,入学诲螟蛉。
苹甘谢鸣鹿,罍满惭罄瓶。
冏冏抱瑚琏,飞飞联鶺鴒。
鱼鬣欲脱背,虬光先照硎。
岂独出丑类,方当动朝廷。
勤来得晤语,勿惮宿寒厅。

答張徹

辱贈不知報,我歌爾其聆。
首敘始識面,次言後分形。
道途綿萬裏,日月垂十齡。
浚郊避兵亂,睢岸連門停。
肝膽一古劍,波濤兩浮萍。
漬墨竄舊史,磨丹註前經。
義苑手秘寶,文堂耳驚霆。
暄晨躡露舄,暑夕眠風欞。
結友子讓抗,請師我慚丁。
初味猶啖蔗,遂通斯建瓴。
搜奇日有富,嗜善心無寧。
石梁平侹侹,沙水光泠泠。
乘枯摘野艷,沈細抽潛腥。
遊寺去陟巘,尋徑返穿汀。
緣雲竹竦竦,失路麻冥冥。
淫潦忽翻野,平蕪眇開溟。
防泄塹夜塞,懼沖城晝扃。
及去事戎轡,相逢宴軍伶。
觥秋縱兀兀,獵旦馳駉駉。
從賦始分手,朝京忽同舲。
急時促暗棹,戀月留虛亭。
畢事驅傳馬,安居守窗螢。
梅花灞水別,宮燭驪山醒。
省選逮投足,鄉賓尚摧翎。
塵祛又一摻,淚眥還雙熒。
洛邑得休告,華山窮絕陘。
倚巖睨海浪,引袖拂天星。
日駕此回轄,金神所司刑。
泉紳拖修白,石劍攢高青。
磴蘚澾拳跼,梯飈飐伶俜。
悔狂已咋指,垂誡仍鐫銘。
峨豸忝備列,伏蒲愧分涇。
微誠慕橫草,瑣力摧撞筳。
疊雪走商嶺,飛波航洞庭。
下險疑墮井,守官類拘囹。
荒餐茹獠蠱,幽夢感湘靈。
刺史肅蓍蔡,吏人沸蝗螟。
點綴簿上字,趨蹌閤前鈴。
賴其飽山水,得以娛瞻聽。
紫樹雕斐亹,碧流滴瓏玲。
映波鋪遠錦,插地列長屏。
愁狖酸骨死,怪花醉魂馨。
潛苞絳實坼,幽乳翠毛零。
赦行五百裏,月變三十冥。
漸階群振鷺,入學誨螟蛉。
蘋甘謝鳴鹿,罍滿慚罄瓶。
冏冏抱瑚璉,飛飛聯鶺鴒。
魚鬣欲脫背,虬光先照硎。
豈獨出醜類,方當動朝廷。
勤來得晤語,勿憚宿寒廳。

dá zhāng chè

rǔ zèng bù zhī bào , wǒ gē ěr qí líng 。
shǒu xù shǐ shí miàn , cì yán hòu fēn xíng 。
dào tú mián wàn lǐ , rì yuè chuí shí líng 。
jùn jiāo bì bīng luàn , suī àn lián mén tíng 。
gān dǎn yī gǔ jiàn , bō tāo liǎng fú píng 。
zì mò cuàn jiù shǐ , mó dān zhù qián jīng 。
yì yuàn shǒu mì bǎo , wén táng ěr jīng tíng 。
xuān chén niè lù xì , shǔ xī mián fēng líng 。
jié yǒu zǐ ràng kàng , qǐng shī wǒ cán dīng 。
chū wèi yóu dàn zhè , suì tōng sī jiàn líng 。
sōu qí rì yǒu fù , shì shàn xīn wú níng 。
shí liáng píng tǐng tǐng , shā shuǐ guāng líng líng 。
chéng kū zhāi yě yàn , shěn xì chōu qián xīng 。
yóu sì qù zhì yǎn , xún jìng fǎn chuān tīng 。
yuán yún zhú sǒng sǒng , shī lù má míng míng 。
yín lǎo hū fān yě , píng wú miǎo kāi míng 。
fáng xiè qiàn yè sāi , jù chōng chéng zhòu jiōng 。
jí qù shì róng pèi , xiāng féng yàn jūn líng 。
gōng qiū zòng wù wù , liè dàn chí jiōng jiōng 。
cóng fù shǐ fēn shǒu , zhāo jīng hū tóng líng 。
jí shí cù àn zhào , liàn yuè liú xū tíng 。
bì shì qū chuán mǎ , ān jū shǒu chuāng yíng 。
méi huā bà shuǐ bié , gōng zhú lí shān xǐng 。
shěng xuǎn dài tóu zú , xiāng bīn shàng cuī líng 。
chén qū yòu yī chān , lèi zì huán shuāng yíng 。
luò yì dé xiū gào , huá shān qióng jué xíng 。
yǐ yán nì hǎi làng , yǐn xiù fú tiān xīng 。
rì jià cǐ huí xiá , jīn shén suǒ sī xíng 。
quán shēn tuō xiū bái , shí jiàn zǎn gāo qīng 。
dèng xiǎn tà quán jú , tī biāo zhǎn líng pīng 。
huǐ kuáng yǐ zhà zhǐ , chuí jiè réng juān míng 。
é zhì tiǎn bèi liè , fú pú kuì fēn jīng 。
wēi chéng mù héng cǎo , suǒ lì cuī zhuàng tíng 。
dié xuě zǒu shāng lǐng , fēi bō háng dòng tíng 。
xià xiǎn yí duò jǐng , shǒu guān lèi jū líng 。
huāng cān rú liáo gǔ , yōu mèng gǎn xiāng líng 。
cì shǐ sù shī cài , lì rén fèi huáng míng 。
diǎn zhuì bù shàng zì , qū qiāng hé qián líng 。
lài qí bǎo shān shuǐ , dé yǐ yú zhān tīng 。
zǐ shù diāo fēi wěi , bì liú dī lóng líng 。
yìng bō pū yuǎn jǐn , chā dì liè cháng píng 。
chóu yòu suān gǔ sǐ , guài huā zuì hún xīn 。
qián bāo jiàng shí chè , yōu rǔ cuì máo líng 。
shè xíng wǔ bǎi lǐ , yuè biàn sān shí míng 。
jiàn jiē qún zhèn lù , rù xué huì míng líng 。
píng gān xiè míng lù , léi mǎn cán qìng píng 。
jiǒng jiǒng bào hú liǎn , fēi fēi lián jī líng 。
yú liè yù tuō bèi , qiú guāng xiān zhào xíng 。
qǐ dú chū chǒu lèi , fāng dāng dòng zhāo tíng 。
qín lái dé wù yǔ , wù dàn sù hán tīng 。

鉴赏

韩愈(唐)的《答张彻》选自全唐诗:卷337-17。

原创文章,作者:韩愈,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/hanyu/10382.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站