古诗大全300首
  1. 首页
  2. 孟浩然

仲夏归汉南园寄京邑耆旧(因声谢朝列,吾慕颖阳真) 唐代孟浩然的诗

《仲夏归汉南园寄京邑耆旧》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。下面是诗词全文:一作仲夏归汉南园寄京邑旧游尝读高士传,最嘉陶征君。日耽田园趣,自谓羲皇人。予复何为者,栖栖徒问津。中…

因声谢朝列,吾慕颖阳真是《仲夏归汉南园寄京邑耆旧》中的句子。《仲夏归汉南园寄京邑耆旧》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

仲夏归汉南园寄京邑耆旧

一作仲夏归汉南园寄京邑旧游尝读高士传,最嘉陶征君。
日耽田园趣,自谓羲皇人。
予复何为者,栖栖徒问津。
中年废丘壑,上国旅风尘。
忠欲事明主,孝思侍老亲。
归来当炎夏,耕稼不及春。
扇枕北窗下,采芝南涧滨。
因声谢朝列,吾慕颖阳真。

仲夏歸漢南園寄京邑耆舊

一作仲夏歸漢南園寄京邑舊遊嘗讀高士傳,最嘉陶征君。
日耽田園趣,自謂羲皇人。
予復何為者,棲棲徒問津。
中年廢丘壑,上國旅風塵。
忠欲事明主,孝思侍老親。
歸來當炎夏,耕稼不及春。
扇枕北窗下,采芝南澗濱。
因聲謝朝列,吾慕穎陽真。

zhòng xià guī hàn nán yuán jì jīng yì qí jiù

yī zuò zhòng xià guī hàn nán yuán jì jīng yì jiù yóu cháng dú gāo shì chuán , zuì jiā táo zhēng jūn 。
rì dān tián yuán qù , zì wèi xī huáng rén 。
yú fù hé wéi zhě , qī qī tú wèn jīn 。
zhōng nián fèi qiū hè , shàng guó lǚ fēng chén 。
zhōng yù shì míng zhǔ , xiào sī shì lǎo qīn 。
guī lái dāng yán xià , gēng jià bù jí chūn 。
shàn zhěn běi chuāng xià , cǎi zhī nán jiàn bīn 。
yīn shēng xiè zhāo liè , wú mù yǐng yáng zhēn 。

鉴赏

孟浩然(唐)的《仲夏归汉南园寄京邑耆旧》选自孟浩然诗集校注。

原创文章,作者:孟浩然,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/menghaoran/16738.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站