古诗大全300首
  1. 首页
  2. 孟郊

游枋口(可来复可来,此地灵相亲) 唐代孟郊的诗

《游枋口》是由唐代著名诗人孟郊创作而成。下面是诗词全文:一步复一步,出行千里幽。为取山水意,故作寂寞游。太行青巅高,枋口碧照浮。明明无底镜,泛泛忘机鸥。老逸…

可来复可来,此地灵相亲是《游枋口》中的句子。《游枋口》是由唐代著名诗人孟郊创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

游枋口

一步复一步,出行千里幽。
为取山水意,故作寂寞游。
太行青巅高,枋口碧照浮。
明明无底镜,泛泛忘机鸥。
老逸不自限,病狂不可周。
恣闲饶淡薄,怠玩多淹留。
芳物竞晼晚,绿梢挂新柔。
和友莺相绕,言语亦以稠。
始知万类然,静躁难相求。
耸我残病骨,健如一仙人。
镜中照千里,镜浪洞百神。
此神日月华,不作寻常春。
三十夜皆明,四时昼恒新。
鸟声尽依依,兽心亦忻忻。
澄幽出所怪,闪异坐微絪。
可来复可来,此地灵相亲。

遊枋口

一步復一步,出行千裏幽。
為取山水意,故作寂寞遊。
太行青巔高,枋口碧照浮。
明明無底鏡,泛泛忘機鷗。
老逸不自限,病狂不可周。
恣閑饒淡薄,怠玩多淹留。
芳物競晼晚,綠梢掛新柔。
和友鶯相繞,言語亦以稠。
始知萬類然,靜躁難相求。
聳我殘病骨,健如一仙人。
鏡中照千裏,鏡浪洞百神。
此神日月華,不作尋常春。
三十夜皆明,四時晝恒新。
鳥聲盡依依,獸心亦忻忻。
澄幽出所怪,閃異坐微絪。
可來復可來,此地靈相親。

yóu fāng kǒu

yī bù fù yī bù , chū xíng qiān lǐ yōu 。
wéi qǔ shān shuǐ yì , gù zuò jì mò yóu 。
tài xíng qīng diān gāo , fāng kǒu bì zhào fú 。
míng míng wú dǐ jìng , fàn fàn wàng jī ōu 。
lǎo yì bù zì xiàn , bìng kuáng bù kě zhōu 。
zī xián ráo dàn báo , dài wán duō yān liú 。
fāng wù jìng wǎn wǎn , lǜ shāo guà xīn róu 。
hé yǒu yīng xiāng rào , yán yǔ yì yǐ chóu 。
shǐ zhī wàn lèi rán , jìng zào nán xiāng qiú 。
sǒng wǒ cán bìng gǔ , jiàn rú yī xiān rén 。
jìng zhōng zhào qiān lǐ , jìng làng dòng bǎi shén 。
cǐ shén rì yuè huá , bù zuò xún cháng chūn 。
sān shí yè jiē míng , sì shí zhòu héng xīn 。
niǎo shēng jìn yī yī , shòu xīn yì xīn xīn 。
chéng yōu chū suǒ guài , shǎn yì zuò wēi yīn 。
kě lái fù kě lái , cǐ dì líng xiāng qīn 。

鉴赏

孟郊(唐)的《游枋口》选自全唐诗:卷376-11。

原创文章,作者:孟郊,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/mengjiao/16598.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站