古诗大全300首
  1. 首页
  2. 西安夜网

白云上人精舍寻杼山禅师兼示崔子向何山道上(此心谁得失,笑向西林永) 唐代皎然的诗

《白云上人精舍寻杼山禅师兼示崔子向何山道上》是由唐代著名诗人皎然创作而成。下面是诗词全文:望远涉寒水,怀人在幽境。为高皎皎姿,及爱苍苍岭。果见栖禅子,潺湲灌真顶。积疑一念破,澄息万缘静。世事…

此心谁得失,笑向西林永是《白云上人精舍寻杼山禅师兼示崔子向何山道上》中的句子。《白云上人精舍寻杼山禅师兼示崔子向何山道上》是由唐代著名诗人皎然创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

白云上人精舍寻杼山禅师兼示崔子向何山道上

望远涉寒水,怀人在幽境。
为高皎皎姿,及爱苍苍岭。
果见栖禅子,潺湲灌真顶。
积疑一念破,澄息万缘静。
世事花上尘,惠心空中境。
清闲诱我性,遂使肠虑屏。
许共林客游,欲从山王请。
木栖无名树,水汲忘机井。
持此一日高,未肯谢箕颍。
夕霁山态好,空月生俄顷。
识妙聆细泉,悟深涤清茗。
此心谁得失,笑向西林永。

白雲上人精舍尋杼山禪師兼示崔子向何山道上

望遠涉寒水,懷人在幽境。
為高皎皎姿,及愛蒼蒼嶺。
果見棲禪子,潺湲灌真頂。
積疑一念破,澄息萬緣靜。
世事花上塵,惠心空中境。
清閑誘我性,遂使腸慮屏。
許共林客遊,欲從山王請。
木棲無名樹,水汲忘機井。
持此一日高,未肯謝箕潁。
夕霽山態好,空月生俄頃。
識妙聆細泉,悟深滌清茗。
此心誰得失,笑向西林永。

bái yún shàng rén jīng shè xún zhù shān chán shī jiān shì cuī zǐ xiàng hé shān dào shàng

wàng yuǎn shè hán shuǐ , huái rén zài yōu jìng 。
wéi gāo jiǎo jiǎo zī , jí ài cāng cāng lǐng 。
guǒ jiàn qī chán zǐ , chán yuán guàn zhēn dǐng 。
jī yí yī niàn pò , chéng xī wàn yuán jìng 。
shì shì huā shàng chén , huì xīn kōng zhōng jìng 。
qīng xián yòu wǒ xìng , suì shǐ cháng lǜ píng 。
xǔ gòng lín kè yóu , yù cóng shān wáng qǐng 。
mù qī wú míng shù , shuǐ jí wàng jī jǐng 。
chí cǐ yī rì gāo , wèi kěn xiè jī yǐng 。
xī jì shān tài hǎo , kōng yuè shēng é qǐng 。
shí miào líng xì quán , wù shēn dí qīng míng 。
cǐ xīn shuí dé shī , xiào xiàng xī lín yǒng 。

鉴赏

皎然(唐)的《白云上人精舍寻杼山禅师兼示崔子向何山道上》选自全唐诗:卷816-3。

原创文章,作者:皎然,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/11315.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站