古诗大全300首
  1. 首页
  2. 西安夜网

与沈十九拾遗同游栖霞寺上方于亮上人院会宿(共宿东林夜,清猿彻曙闻) 唐代权德舆的诗

《与沈十九拾遗同游栖霞寺上方于亮上人院会宿》是由唐代著名诗人权德舆创作而成。下面是诗词全文:摄山标胜绝,暇日谐想瞩。萦纡松路深,缭绕云岩曲。重楼回树杪,古像凿山腹。人远水木清,地深兰桂馥。层台…

共宿东林夜,清猿彻曙闻是《与沈十九拾遗同游栖霞寺上方于亮上人院会宿》中的句子。《与沈十九拾遗同游栖霞寺上方于亮上人院会宿》是由唐代著名诗人权德舆创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

与沈十九拾遗同游栖霞寺上方于亮上人院会宿

摄山标胜绝,暇日谐想瞩。
萦纡松路深,缭绕云岩曲。
重楼回树杪,古像凿山腹。
人远水木清,地深兰桂馥。
层台耸金碧,绝顶摩净绿。
下界诚可悲,南朝纷在目。
焚香入古殿,待月出深竹。
稍觉天籁清,自伤人世促。
宗雷此相遇,偃放从所欲。
清论松枝低,闲吟茗花熟。
一生如土梗,万虑相桎梏。
永愿事潜师,穷年此栖宿。
偶来人境外,心赏幸随君。
古殿烟霞夕,深山松桂薰。
岩花点寒溜,石磴扫春云。
清净诸天近,喧尘下界分。
名僧康宝月,上客沈休文。
共宿东林夜,清猿彻曙闻。

與沈十九拾遺同遊棲霞寺上方於亮上人院會宿

攝山標勝絕,暇日諧想矚。
縈紆松路深,繚繞雲巖曲。
重樓回樹杪,古像鑿山腹。
人遠水木清,地深蘭桂馥。
層臺聳金碧,絕頂摩凈綠。
下界誠可悲,南朝紛在目。
焚香入古殿,待月出深竹。
稍覺天籟清,自傷人世促。
宗雷此相遇,偃放從所欲。
清論松枝低,閑吟茗花熟。
一生如土梗,萬慮相桎梏。
永願事潛師,窮年此棲宿。
偶來人境外,心賞幸隨君。
古殿煙霞夕,深山松桂薰。
巖花點寒溜,石磴掃春雲。
清凈諸天近,喧塵下界分。
名僧康寶月,上客沈休文。
共宿東林夜,清猿徹曙聞。

yǔ shěn shí jiǔ shí yí tóng yóu qī xiá sì shàng fāng yú liàng shàng rén yuàn huì sù

shè shān biāo shèng jué , xiá rì xié xiǎng zhǔ 。
yíng yū sōng lù shēn , liáo rào yún yán qū 。
zhòng lóu huí shù miǎo , gǔ xiàng záo shān fù 。
rén yuǎn shuǐ mù qīng , dì shēn lán guì fù 。
céng tái sǒng jīn bì , jué dǐng mó jìng lǜ 。
xià jiè chéng kě bēi , nán zhāo fēn zài mù 。
fén xiāng rù gǔ diàn , dài yuè chū shēn zhú 。
shāo jué tiān lài qīng , zì shāng rén shì cù 。
zōng léi cǐ xiāng yù , yǎn fàng cóng suǒ yù 。
qīng lùn sōng zhī dī , xián yín míng huā shú 。
yī shēng rú tǔ gěng , wàn lǜ xiāng zhì gù 。
yǒng yuàn shì qián shī , qióng nián cǐ qī sù 。
ǒu lái rén jìng wài , xīn shǎng xìng suí jūn 。
gǔ diàn yān xiá xī , shēn shān sōng guì xūn 。
yán huā diǎn hán liū , shí dèng sǎo chūn yún 。
qīng jìng zhū tiān jìn , xuān chén xià jiè fēn 。
míng sēng kāng bǎo yuè , shàng kè shěn xiū wén 。
gòng sù dōng lín yè , qīng yuán chè shǔ wén 。

鉴赏

权德舆(唐)的《与沈十九拾遗同游栖霞寺上方于亮上人院会宿》选自全唐诗:卷326-12。

原创文章,作者:权德舆,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/18044.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站