古诗大全300首
  1. 首页
  2. 经典唐诗

和韩致光侍郎无题三首十四韵(长干足风雨,遥夜与谁邻) 唐代吴融的诗

《和韩致光侍郎无题三首十四韵》是由唐代著名诗人吴融创作而成。下面是诗词全文:珠佩元消暑,犀簪自辟尘。掩灯容燕宿,开镜待鸡晨。去懒都忘旧,来多未厌新。每逢忧是梦,长忆故延真。杏小…

长干足风雨,遥夜与谁邻是《和韩致光侍郎无题三首十四韵》中的句子。《和韩致光侍郎无题三首十四韵》是由唐代著名诗人吴融创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

和韩致光侍郎无题三首十四韵

珠佩元消暑,犀簪自辟尘。
掩灯容燕宿,开镜待鸡晨。
去懒都忘旧,来多未厌新。
每逢忧是梦,长忆故延真。
杏小双圆压,山浓两点嚬。
瘦难胜宝带,轻欲驭飙轮。
篦凤金雕翼,钗鱼玉镂鳞。
月明无睡夜,花落断肠春。
解舞何须楚,能筝可在秦?
怯探同海底,稀遇极天津。
绿柰攀宫艳,青梅弄岭珍。
管纤银字咽,梭密锦书匀。
厌胜还随俗,无疑不避人。
可怜三五夕,妩媚善为邻。
舞转轻轻雪,歌霏漠漠尘。
漫游多卜夜,慵起不知晨。
玉箸和妆裛,金莲逐步新。
凤笙追北里,鹤驭访南真。
有恨都无语,非愁亦有嚬。
戏应过蚌浦,飞合入蟾轮。
杯样成言鸟,梳文解卧鳞。
逢迎大堤晚,离别洞庭春。
似玉曾夸赵,如云不让秦。
锦收花上露,珠引月中津。
木为连枝贵,禽因比翼珍。
万峰酥点薄,五色绣妆匀。
獭髓求鱼客,鲛绡托海人。
寸肠谁与达,洞府四无邻。
绮阁临初日,铜台拂暗尘。
鷾鸸偏报晓,乌鶂惯惊晨。
鱼网裁书数,鹍弦上曲新。
病多疑厄重,语切见心真。
子母钱征笑,西南月借嚬。
捣衣嫌独杵,分袂怨双轮。
贝叶教丹觜,金刀寄赤鳞。
卷帘吟塞雪,飞楫渡江春。
解织宜名蕙,能歌合姓秦。
眼穿回雁岭,魂断饮牛津。
药自偷来绝,香从窃去珍。
茗煎云沫聚,药种玉苗匀。
草密应迷客,花繁好避人。
长干足风雨,遥夜与谁邻。

和韓致光侍郎無題三首十四韻

珠佩元消暑,犀簪自辟塵。
掩燈容燕宿,開鏡待雞晨。
去懶都忘舊,來多未厭新。
每逢憂是夢,長憶故延真。
杏小雙圓壓,山濃兩點嚬。
瘦難勝寶帶,輕欲馭飆輪。
篦鳳金雕翼,釵魚玉鏤鱗。
月明無睡夜,花落斷腸春。
解舞何須楚,能箏可在秦?
怯探同海底,稀遇極天津。
綠柰攀宮艷,青梅弄嶺珍。
管纖銀字咽,梭密錦書勻。
厭勝還隨俗,無疑不避人。
可憐三五夕,嫵媚善為鄰。
舞轉輕輕雪,歌霏漠漠塵。
漫遊多蔔夜,慵起不知晨。
玉箸和妝裛,金蓮逐步新。
鳳笙追北裏,鶴馭訪南真。
有恨都無語,非愁亦有嚬。
戲應過蚌浦,飛合入蟾輪。
杯樣成言鳥,梳文解臥鱗。
逢迎大堤晚,離別洞庭春。
似玉曾誇趙,如雲不讓秦。
錦收花上露,珠引月中津。
木為連枝貴,禽因比翼珍。
萬峰酥點薄,五色繡妝勻。
獺髓求魚客,鮫綃托海人。
寸腸誰與達,洞府四無鄰。
綺閣臨初日,銅臺拂暗塵。
鷾鴯偏報曉,烏鶂慣驚晨。
魚網裁書數,鹍弦上曲新。
病多疑厄重,語切見心真。
子母錢征笑,西南月借嚬。
搗衣嫌獨杵,分袂怨雙輪。
貝葉教丹觜,金刀寄赤鱗。
卷簾吟塞雪,飛楫渡江春。
解織宜名蕙,能歌合姓秦。
眼穿回雁嶺,魂斷飲牛津。
藥自偷來絕,香從竊去珍。
茗煎雲沫聚,藥種玉苗勻。
草密應迷客,花繁好避人。
長幹足風雨,遙夜與誰鄰。

hé hán zhì guāng shì láng wú tí sān shǒu shí sì yùn

zhū pèi yuán xiāo shǔ , xī zān zì bì chén 。
yǎn dēng róng yàn sù , kāi jìng dài jī chén 。
qù lǎn dū wàng jiù , lái duō wèi yàn xīn 。
měi féng yōu shì mèng , cháng yì gù yán zhēn 。
xìng xiǎo shuāng yuán yā , shān nóng liǎng diǎn pín 。
shòu nán shèng bǎo dài , qīng yù yù biāo lún 。
bì fèng jīn diāo yì , chāi yú yù lòu lín 。
yuè míng wú shuì yè , huā luò duàn cháng chūn 。
jiě wǔ hé xū chǔ , néng zhēng kě zài qín ?
qiè tàn tóng hǎi dǐ , xī yù jí tiān jīn 。
lǜ nài pān gōng yàn , qīng méi nòng lǐng zhēn 。
guǎn xiān yín zì yān , suō mì jǐn shū yún 。
yàn shèng huán suí sú , wú yí bù bì rén 。
kě lián sān wǔ xī , wǔ mèi shàn wéi lín 。
wǔ zhuǎn qīng qīng xuě , gē fēi mò mò chén 。
màn yóu duō bǔ yè , yōng qǐ bù zhī chén 。
yù zhù hé zhuāng yì , jīn lián zhú bù xīn 。
fèng shēng zhuī běi lǐ , hè yù fǎng nán zhēn 。
yǒu hèn dū wú yǔ , fēi chóu yì yǒu pín 。
xì yīng guò bàng pǔ , fēi hé rù chán lún 。
bēi yàng chéng yán niǎo , shū wén jiě wò lín 。
féng yíng dà dī wǎn , lí bié dòng tíng chūn 。
sì yù zēng kuā zhào , rú yún bù ràng qín 。
jǐn shōu huā shàng lù , zhū yǐn yuè zhōng jīn 。
mù wéi lián zhī guì , qín yīn bǐ yì zhēn 。
wàn fēng sū diǎn báo , wǔ sè xiù zhuāng yún 。
tǎ suǐ qiú yú kè , jiāo xiāo tuō hǎi rén 。
cùn cháng shuí yǔ dá , dòng fǔ sì wú lín 。
qǐ gé lín chū rì , tóng tái fú àn chén 。
yì ér piān bào xiǎo , wū yì guàn jīng chén 。
yú wǎng cái shū shù , kūn xián shàng qū xīn 。
bìng duō yí è zhòng , yǔ qiē jiàn xīn zhēn 。
zǐ mǔ qián zhēng xiào , xī nán yuè jiè pín 。
dǎo yī xián dú chǔ , fēn mèi yuàn shuāng lún 。
bèi yè jiào dān zī , jīn dāo jì chì lín 。
juàn lián yín sāi xuě , fēi jí dù jiāng chūn 。
jiě zhī yí míng huì , néng gē hé xìng qín 。
yǎn chuān huí yàn lǐng , hún duàn yǐn niú jīn 。
yào zì tōu lái jué , xiāng cóng qiè qù zhēn 。
míng jiān yún mò jù , yào zhǒng yù miáo yún 。
cǎo mì yīng mí kè , huā fán hǎo bì rén 。
cháng gān zú fēng yǔ , yáo yè yǔ shuí lín 。

鉴赏

吴融(唐)的《和韩致光侍郎无题三首十四韵》选自全唐诗:卷685-26。

原创文章,作者:吴融,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/20912.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站