古诗大全300首
  1. 首页
  2. 西安夜网

前相国赞皇公早葺平泉山居,暂还憩,旋起赴(无密玉音,以慰我魂) 唐代裴潾的诗

《前相国赞皇公早葺平泉山居,暂还憩,旋起赴》是由唐代著名诗人裴潾创作而成。下面是诗词全文:动复有原,进退有期。用在得正,明以知微。夫惟哲人,会且有归。静固胜热,安每虑危。将憩于盘,止亦先机。…

无密玉音,以慰我魂是《前相国赞皇公早葺平泉山居,暂还憩,旋起赴》中的句子。《前相国赞皇公早葺平泉山居,暂还憩,旋起赴》是由唐代著名诗人裴潾创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

前相国赞皇公早葺平泉山居,暂还憩,旋起赴

动复有原,进退有期。
用在得正,明以知微。
夫惟哲人,会且有归。
静固胜热,安每虑危。
将憩于盘,止亦先机。
植爱在根,钟福有兆。
珠潜巨海,玉蕴昆峤。
披室生白,照夜成昼。
挥翰飞文,入侍左右。
出纳帝命,弘兹在宥。
历难求试,执宪成风。
四镇咸乂,三阶以融。
捧日柱天,造膝纳忠。
建储固本,树屏息戎。
彼狐彼鼠,窒穴扫踪。
我力或屈,我躬莫污。
三黜如饴,三起惟惧。
再宾为宠,一麾为饫。
昔在治繁,常思归去。
今则合契,行斯中虑。
有凤自南,亦翙其羽。
好姱佳丽,于伊之浒。
五彩含章,九苞合矩。
佩仁服义,鸣中律吕。
我来思卷,薄言遵渚。
凿龙中辟,伊原古奔。
下有秘洞,豁起石门。
竹涧水横,松架雪屯。
岫环如壁,岩虚若轩。
朝昏含景,夏凊冬温。
南溪回舟,西岭望竦。
水远如空,山微似巃。
二室峰连,四山骈耸。
五女乍欹,玉华独踊。
云翔日耀,如戴如拱。
飞泉挂空,如决天浔。
万仞悬注,直贯潭心。
月正中央,洞见浅深。
群山无影,孤鹤时吟。
我啸我歌,或眺或临。
鸟之在巢,风起林摇。
退翔城颠,翠虬扪天。
雨止雪旋,亦息于渊。
人皆知进,我独止焉。
人皆务明,我独晦焉。
邈矣其山,默矣其泉。
寝丘之田,土山之上。
孙既贻谋,谢亦遐想。
俭则为福,华固难长。
宁若我心,一泉一壤。
造适为足,超然孤赏。
其风自西,言发帝庭。
飘彼黄素,堕于山楹。
公拜稽首,靡敢受荣。
宸严再临,俾抚百城。
恋此莫处,星言其征。
公昔南迈,我不及睹。
言旋旧观,莫获安语。
今则不遑,载鶱载举。
离忧莫写,欢好曷叙。
怆矣东望,泣涕如雨。
山嵇之旧,刘卢之恩。
举世莫尚,惟公是敦。
哀我蠢蠢,念我谆谆。
振此铩翮,扇之腾翻。
斯德未报,只誓子孙。
迢迢秦塞,南望吴门。
对酒不饮,设琴不援。
何以代面,寄之濡翰。
何以写怀,诗以足言。
无密玉音,以慰我魂。

前相國贊皇公早葺平泉山居,暫還憩,旋起赴

動復有原,進退有期。
用在得正,明以知微。
夫惟哲人,會且有歸。
靜固勝熱,安每慮危。
將憩於盤,止亦先機。
植愛在根,鐘福有兆。
珠潛巨海,玉蘊昆嶠。
披室生白,照夜成晝。
揮翰飛文,入侍左右。
出納帝命,弘茲在宥。
歷難求試,執憲成風。
四鎮鹹乂,三階以融。
捧日柱天,造膝納忠。
建儲固本,樹屏息戎。
彼狐彼鼠,窒穴掃蹤。
我力或屈,我躬莫汙。
三黜如飴,三起惟懼。
再賓為寵,一麾為飫。
昔在治繁,常思歸去。
今則合契,行斯中慮。
有鳳自南,亦翙其羽。
好姱佳麗,於伊之滸。
五彩含章,九苞合矩。
佩仁服義,鳴中律呂。
我來思卷,薄言遵渚。
鑿龍中辟,伊原古奔。
下有秘洞,豁起石門。
竹澗水橫,松架雪屯。
岫環如壁,巖虛若軒。
朝昏含景,夏凊冬溫。
南溪回舟,西嶺望竦。
水遠如空,山微似巃。
二室峰連,四山駢聳。
五女乍欹,玉華獨踴。
雲翔日耀,如戴如拱。
飛泉掛空,如決天潯。
萬仞懸註,直貫潭心。
月正中央,洞見淺深。
群山無影,孤鶴時吟。
我嘯我歌,或眺或臨。
鳥之在巢,風起林搖。
退翔城顛,翠虬捫天。
雨止雪旋,亦息於淵。
人皆知進,我獨止焉。
人皆務明,我獨晦焉。
邈矣其山,默矣其泉。
寢丘之田,土山之上。
孫既貽謀,謝亦遐想。
儉則為福,華固難長。
寧若我心,一泉一壤。
造適為足,超然孤賞。
其風自西,言發帝庭。
飄彼黃素,墮於山楹。
公拜稽首,靡敢受榮。
宸嚴再臨,俾撫百城。
戀此莫處,星言其征。
公昔南邁,我不及睹。
言旋舊觀,莫獲安語。
今則不遑,載鶱載舉。
離憂莫寫,歡好曷敘。
愴矣東望,泣涕如雨。
山嵇之舊,劉盧之恩。
舉世莫尚,惟公是敦。
哀我蠢蠢,念我諄諄。
振此鎩翮,扇之騰翻。
斯德未報,隻誓子孫。
迢迢秦塞,南望吳門。
對酒不飲,設琴不援。
何以代面,寄之濡翰。
何以寫懷,詩以足言。
無密玉音,以慰我魂。

qián xiāng guó zàn huáng gōng zǎo qì píng quán shān jū , zàn huán qì , xuán qǐ fù

dòng fù yǒu yuán , jìn tuì yǒu qī 。
yòng zài dé zhèng , míng yǐ zhī wēi 。
fū wéi zhé rén , huì qiě yǒu guī 。
jìng gù shèng rè , ān měi lǜ wēi 。
jiāng qì yú pán , zhǐ yì xiān jī 。
zhí ài zài gēn , zhōng fú yǒu zhào 。
zhū qián jù hǎi , yù yùn kūn jiào 。
pī shì shēng bái , zhào yè chéng zhòu 。
huī hàn fēi wén , rù shì zuǒ yòu 。
chū nà dì mìng , hóng zī zài yòu 。
lì nán qiú shì , zhí xiàn chéng fēng 。
sì zhèn xián yì , sān jiē yǐ róng 。
pěng rì zhù tiān , zào xī nà zhōng 。
jiàn chǔ gù běn , shù píng xī róng 。
bǐ hú bǐ shǔ , zhì xué sǎo zōng 。
wǒ lì huò qū , wǒ gōng mò wū 。
sān chù rú yí , sān qǐ wéi jù 。
zài bīn wéi chǒng , yī huī wéi yù 。
xī zài zhì fán , cháng sī guī qù 。
jīn zé hé qì , xíng sī zhōng lǜ 。
yǒu fèng zì nán , yì huì qí yǔ 。
hǎo kuā jiā lì , yú yī zhī hǔ 。
wǔ cǎi hán zhāng , jiǔ bāo hé jǔ 。
pèi rén fú yì , míng zhōng lǜ lǚ 。
wǒ lái sī juàn , báo yán zūn zhǔ 。
záo lóng zhōng bì , yī yuán gǔ bēn 。
xià yǒu mì dòng , huō qǐ shí mén 。
zhú jiàn shuǐ héng , sōng jià xuě tún 。
xiù huán rú bì , yán xū ruò xuān 。
zhāo hūn hán jǐng , xià qìng dōng wēn 。
nán xī huí zhōu , xī lǐng wàng sǒng 。
shuǐ yuǎn rú kōng , shān wēi sì lóng 。
èr shì fēng lián , sì shān pián sǒng 。
wǔ nǚ zhà qī , yù huá dú yǒng 。
yún xiáng rì yào , rú dài rú gǒng 。
fēi quán guà kōng , rú jué tiān xún 。
wàn rèn xuán zhù , zhí guàn tán xīn 。
yuè zhèng zhōng yāng , dòng jiàn qiǎn shēn 。
qún shān wú yǐng , gū hè shí yín 。
wǒ xiào wǒ gē , huò tiào huò lín 。
niǎo zhī zài cháo , fēng qǐ lín yáo 。
tuì xiáng chéng diān , cuì qiú mén tiān 。
yǔ zhǐ xuě xuán , yì xī yú yuān 。
rén jiē zhī jìn , wǒ dú zhǐ yān 。
rén jiē wù míng , wǒ dú huì yān 。
miǎo yǐ qí shān , mò yǐ qí quán 。
qǐn qiū zhī tián , tǔ shān zhī shàng 。
sūn jì yí móu , xiè yì xiá xiǎng 。
jiǎn zé wéi fú , huá gù nán cháng 。
níng ruò wǒ xīn , yī quán yī rǎng 。
zào shì wéi zú , chāo rán gū shǎng 。
qí fēng zì xī , yán fā dì tíng 。
piāo bǐ huáng sù , duò yú shān yíng 。
gōng bài jī shǒu , mí gǎn shòu róng 。
chén yán zài lín , bǐ fǔ bǎi chéng 。
liàn cǐ mò chǔ , xīng yán qí zhēng 。
gōng xī nán mài , wǒ bù jí dǔ 。
yán xuán jiù guān , mò huò ān yǔ 。
jīn zé bù huáng , zài xiān zài jǔ 。
lí yōu mò xiě , huān hǎo hé xù 。
chuàng yǐ dōng wàng , qì tì rú yǔ 。
shān jí zhī jiù , liú lú zhī ēn 。
jǔ shì mò shàng , wéi gōng shì dūn 。
āi wǒ chǔn chǔn , niàn wǒ zhūn zhūn 。
zhèn cǐ shā hé , shàn zhī téng fān 。
sī dé wèi bào , zhī shì zǐ sūn 。
tiáo tiáo qín sāi , nán wàng wú mén 。
duì jiǔ bù yǐn , shè qín bù yuán 。
hé yǐ dài miàn , jì zhī rú hàn 。
hé yǐ xiě huái , shī yǐ zú yán 。
wú mì yù yīn , yǐ wèi wǒ hún 。

鉴赏

裴潾(唐)的《前相国赞皇公早葺平泉山居,暂还憩,旋起赴》选自全唐诗:卷507-14。

原创文章,作者:裴潾,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/38488.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站