古诗大全300首
  1. 首页
  2. 西安夜网

步虚词十首(以兹保童婴,永用超形神) 唐代吴筠的诗

《步虚词十首》是由唐代著名诗人吴筠创作而成。下面是诗词全文:众仙仰灵范,肃驾朝神宗。金景相照曜,逶迤升太空。七玄已高飞,火炼生珠宫。余庆逮天壤,平和王道融。八威…

以兹保童婴,永用超形神是《步虚词十首》中的句子。《步虚词十首》是由唐代著名诗人吴筠创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

步虚词十首

众仙仰灵范,肃驾朝神宗。
金景相照曜,逶迤升太空。
七玄已高飞,火炼生珠宫。
余庆逮天壤,平和王道融。
八威清游气,十绝舞祥风。
使我跻阳源,其来自阴功。
逍遥太霞上,真鉴靡不通。
逸辔登紫清,乘光迈奔电。
阆风隔三天,俯视犹可见。
玉闼摽敞朗,琼林郁葱蒨。
自非挺金骨,焉得谐夙愿。
真朋何森森,合景恣游宴。
良会忘淹留,千龄才一眄。
三宫发明景,朗照同郁仪。
纷然驰飙欻,上采空清蕤。
令我洞金色,后天耀琼姿。
心协太虚静,寥寥竟何思。
玄中有至乐,淡泊终无为。
但与正真友,飘飖散遨嬉。
禀化凝正气,炼形为真仙。
忘心符元宗,返本协自然。
帝一集绛宫,流光出丹玄。
元英与桃君,朗咏长生篇。
六府焕明霞,百关罗紫烟。
飙车涉寥廓,靡靡乘景迁。
不觉云路远,斯须游万天。
扶桑诞初景,羽盖凌晨霞。
倏欻造西域,嬉游金母家。
碧津湛洪源,灼烁敷荷花。
煌煌青琳宫,粲粲列玉华。
真气溢绛府,自然思无邪。
俯矜区中士,夭浊良可嗟。
琼台劫万仞,孤映大罗表。
常有三素云,凝光自飞绕。
羽幢泛明霞,升降何缥缈。
鸾凤吹雅音,栖翔绛林标。
玉虚无昼夜,灵景何皎皎。
一睹太上京,方知众天小。
灼灼青华林,灵风振琼柯。
三光无冬春,一气清且和。
回首迩结灵,倾眸亲曜罗。
豁落制六天,流铃威百魔。
绵绵庆不极,谁谓椿龄多。
高情无侈靡,遇物生华光。
至乐无箫歌,金玉音琅琅。
或登明真台,宴此羽景堂。
杳霭结宝云,霏微散灵香。
天人诚遐旷,欢泰不可量。
爰从太微上,肆觐虚皇尊。
腾我八景舆,威迟入天门。
既登玉宸庭,肃肃仰紫轩。
敢问龙汉末,如何辟乾坤。
怡然辍云璈,告我希夷言。
幸闻至精理,方见造化源。
二气播万有,化机无停轮。
而我操其端,乃能出陶钧。
寥寥大漠上,所遇皆清真。
澄莹含元和,气同自相亲。
绛树结丹实,此霞流碧津。
以兹保童婴,永用超形神。

步虛詞十首

眾仙仰靈範,肅駕朝神宗。
金景相照曜,逶迤升太空。
七玄已高飛,火煉生珠宮。
余慶逮天壤,平和王道融。
八威清遊氣,十絕舞祥風。
使我躋陽源,其來自陰功。
逍遙太霞上,真鑒靡不通。
逸轡登紫清,乘光邁奔電。
閬風隔三天,俯視猶可見。
玉闥摽敞朗,瓊林郁蔥蒨。
自非挺金骨,焉得諧夙願。
真朋何森森,合景恣遊宴。
良會忘淹留,千齡才一眄。
三宮發明景,朗照同郁儀。
紛然馳飆欻,上采空清蕤。
令我洞金色,後天耀瓊姿。
心協太虛靜,寥寥竟何思。
玄中有至樂,淡泊終無為。
但與正真友,飄飖散遨嬉。
稟化凝正氣,煉形為真仙。
忘心符元宗,返本協自然。
帝一集絳宮,流光出丹玄。
元英與桃君,朗詠長生篇。
六府煥明霞,百關羅紫煙。
飆車涉寥廓,靡靡乘景遷。
不覺雲路遠,斯須遊萬天。
扶桑誕初景,羽蓋淩晨霞。
倏欻造西域,嬉遊金母家。
碧津湛洪源,灼爍敷荷花。
煌煌青琳宮,粲粲列玉華。
真氣溢絳府,自然思無邪。
俯矜區中士,夭濁良可嗟。
瓊臺劫萬仞,孤映大羅表。
常有三素雲,凝光自飛繞。
羽幢泛明霞,升降何縹緲。
鸞鳳吹雅音,棲翔絳林標。
玉虛無晝夜,靈景何皎皎。
一睹太上京,方知眾天小。
灼灼青華林,靈風振瓊柯。
三光無冬春,一氣清且和。
回首邇結靈,傾眸親曜羅。
豁落制六天,流鈴威百魔。
綿綿慶不極,誰謂椿齡多。
高情無侈靡,遇物生華光。
至樂無簫歌,金玉音瑯瑯。
或登明真臺,宴此羽景堂。
杳靄結寶雲,霏微散靈香。
天人誠遐曠,歡泰不可量。
爰從太微上,肆覲虛皇尊。
騰我八景輿,威遲入天門。
既登玉宸庭,肅肅仰紫軒。
敢問龍漢末,如何辟乾坤。
怡然輟雲璈,告我希夷言。
幸聞至精理,方見造化源。
二氣播萬有,化機無停輪。
而我操其端,乃能出陶鈞。
寥寥大漠上,所遇皆清真。
澄瑩含元和,氣同自相親。
絳樹結丹實,此霞流碧津。
以茲保童嬰,永用超形神。

bù xū cí shí shǒu

zhòng xiān yǎng líng fàn , sù jià zhāo shén zōng 。
jīn jǐng xiāng zhào yào , wēi yǐ shēng tài kōng 。
qī xuán yǐ gāo fēi , huǒ liàn shēng zhū gōng 。
yú qìng dài tiān rǎng , píng hé wáng dào róng 。
bā wēi qīng yóu qì , shí jué wǔ xiáng fēng 。
shǐ wǒ jī yáng yuán , qí lái zì yīn gōng 。
xiāo yáo tài xiá shàng , zhēn jiàn mí bù tōng 。
yì pèi dēng zǐ qīng , chéng guāng mài bēn diàn 。
làng fēng gé sān tiān , fǔ shì yóu kě jiàn 。
yù tà biào chǎng lǎng , qióng lín yù cōng qiàn 。
zì fēi tǐng jīn gǔ , yān dé xié sù yuàn 。
zhēn péng hé sēn sēn , hé jǐng zī yóu yàn 。
liáng huì wàng yān liú , qiān líng cái yī miàn 。
sān gōng fā míng jǐng , lǎng zhào tóng yù yí 。
fēn rán chí biāo xū , shàng cǎi kōng qīng ruí 。
líng wǒ dòng jīn sè , hòu tiān yào qióng zī 。
xīn xié tài xū jìng , liáo liáo jìng hé sī 。
xuán zhōng yǒu zhì lè , dàn bó zhōng wú wéi 。
dàn yǔ zhèng zhēn yǒu , piāo yáo sàn áo xī 。
bǐng huà níng zhèng qì , liàn xíng wéi zhēn xiān 。
wàng xīn fú yuán zōng , fǎn běn xié zì rán 。
dì yī jí jiàng gōng , liú guāng chū dān xuán 。
yuán yīng yǔ táo jūn , lǎng yǒng cháng shēng piān 。
liù fǔ huàn míng xiá , bǎi guān luó zǐ yān 。
biāo chē shè liáo kuò , mí mí chéng jǐng qiān 。
bù jué yún lù yuǎn , sī xū yóu wàn tiān 。
fú sāng dàn chū jǐng , yǔ gài líng chén xiá 。
shū xū zào xī yù , xī yóu jīn mǔ jiā 。
bì jīn zhàn hóng yuán , zhuó shuò fū hé huā 。
huáng huáng qīng lín gōng , càn càn liè yù huá 。
zhēn qì yì jiàng fǔ , zì rán sī wú xié 。
fǔ jīn qū zhōng shì , yāo zhuó liáng kě jiē 。
qióng tái jié wàn rèn , gū yìng dà luó biǎo 。
cháng yǒu sān sù yún , níng guāng zì fēi rào 。
yǔ chuáng fàn míng xiá , shēng jiàng hé piǎo miǎo 。
luán fèng chuī yǎ yīn , qī xiáng jiàng lín biāo 。
yù xū wú zhòu yè , líng jǐng hé jiǎo jiǎo 。
yī dǔ tài shàng jīng , fāng zhī zhòng tiān xiǎo 。
zhuó zhuó qīng huá lín , líng fēng zhèn qióng kē 。
sān guāng wú dōng chūn , yī qì qīng qiě hé 。
huí shǒu ěr jié líng , qīng móu qīn yào luó 。
huō luò zhì liù tiān , liú líng wēi bǎi mó 。
mián mián qìng bù jí , shuí wèi chūn líng duō 。
gāo qíng wú chǐ mí , yù wù shēng huá guāng 。
zhì lè wú xiāo gē , jīn yù yīn láng láng 。
huò dēng míng zhēn tái , yàn cǐ yǔ jǐng táng 。
yǎo ǎi jié bǎo yún , fēi wēi sàn líng xiāng 。
tiān rén chéng xiá kuàng , huān tài bù kě liáng 。
yuán cóng tài wēi shàng , sì jìn xū huáng zūn 。
téng wǒ bā jǐng yú , wēi chí rù tiān mén 。
jì dēng yù chén tíng , sù sù yǎng zǐ xuān 。
gǎn wèn lóng hàn mò , rú hé bì qián kūn 。
yí rán chuò yún áo , gào wǒ xī yí yán 。
xìng wén zhì jīng lǐ , fāng jiàn zào huà yuán 。
èr qì bō wàn yǒu , huà jī wú tíng lún 。
ér wǒ cāo qí duān , nǎi néng chū táo jūn 。
liáo liáo dà mò shàng , suǒ yù jiē qīng zhēn 。
chéng yíng hán yuán hé , qì tóng zì xiāng qīn 。
jiàng shù jié dān shí , cǐ xiá liú bì jīn 。
yǐ zī bǎo tóng yīng , yǒng yòng chāo xíng shén 。

鉴赏

吴筠(唐)的《步虚词十首》选自全唐诗:卷853-3。

原创文章,作者:吴筠,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/42290.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站